Arti Cinta, Rindu dan Cemburu Dalam Islam

Cinta (Al-Hubb).

Cinta yaitu Al-Widaad yakni kecenderungan hati pada yang dicintai dan itu termasuk amalan hati, bukan amalan anggota badan/dhahir….

Sesungguhnya kecenderungan seorang lelaki pada wanita dan kecenderungan wanita pada lelaki itu merupakan syahwat dari syahwat-syahwat yang telah Allah hiaskan pada manusia dalam masalah cinta. Artinya Allah menjadikan di dalam syahwat apa-apa yang menyebabkan hati laki-laki itu cenderung pada wanita.

Sebagaimana firman Allah SWT : ”Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu : wanita-wanita, anak-anak..” (QS. Ali-’Imran : 14)

bahwa Rasulullah bersabda : “Diberi rasa cinta padaku dari dunia kalian : wanita dan wangi-wangian dan dijadikan penyejuk mataku dalam sholat” (HR. Ahmad, Nasa’i, Hakim dan Baihaqi).

Bahwa Allah tidak akan menyiksa manusia dalam kecenderungan hatinya. Akan tetapi manusia akan disiksa dengan sebab jika kecenderungan itu diikuti dengan amalan-amalan yang diharamkan.

Rindu (Al-’Isyq).

Rindu itu ialah cinta yang berlebihan, dan ada rindu yang disertai dengan menjaga diri dan ada juga yang diikuti dengan kerendahan.

Makna ucapan Suyuthi adalah orang-orang yang memendam kerinduan baik laki-laki maupun perempuan, dengan tetap menjaga kehormatan dan menyembunyikan kerinduannya sebab dia tidak mampu untuk mendapatkan apa yang dirindukannya dan bersabar atasnya sampai mati karena kerinduan tersebut maka dia mendapatkan pahala syahid di akhirat.

Adapun hatinya dia tidak bisa menguasai maka dia bersabar atasnya dengan sikap afaf (menjaga diri) dan menyembunyikan kerinduannya sehingga dengan itu dia mendapat pahala.

Cemburu (Al-Ghairah).

Cemburu ialah kebencian seseorang untuk disamai dengan orang lain dalam hak-haknya, dan itu merupakan salah satu akibat dari buah cinta. Maka tidak ada cemburu kecuali bagi orang yang mencintai. Dan cemburu itu termasuk sifat yang baik dan bagian yang mulia, baik pada laki-laki atau wanita.

Sesungguhnya Rasulullah SAW telah mensifati seorang laki-laki yang tidak cemburu pada keluarganya dengan sifat-sifat yang jelek, yaitu ‘Dayyuuts’. Sungguh ada dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ath-Thabraani dari Amar bin Yasir r.a, serta dari Al-Hakim, Ahmad dan Baihaqi dari Abdullah bin Amr r.a, dari Rasulullah bahwa :
Ada tiga golongan yang tidak akan masuk surga yaitu peminum khamr, pendurhaka orang tua dan dayyuts. Kemudian Nabi menjelaskan tentang dayyuts, yaitu orang yang membiarkan keluarganya dalam kekejian atau kerusakan, dan keharaman”.

Jadikanlah Sabar dan Shalat Sebagai Penolongmu. Dan Sesungguhnya Yang Demikian itu Sungguh Berat, Kecuali Bagi Orang-Orang yang Khusyu” (QS. Al-Baqarah 2 : 45).
Semoga Bermanfaat….Sahabat Fillah…

Iklan

Doa akhir tahun dan awal tahun baru Islam (Hijriyah)

Doa Akhir Tahun

Bacalah doa ini tiga kali saat menjelang akhir tahun baru Islam, bisa dilakukan sesudah ashar atau sebelum maghrib pada tanggal 29 atau 30 Dzulhijah. Dengan doa ini kita memohon ketika kita akan mengakhiri perjalanan tahun yang akan ditinggalkan ini akan mendapatkan ampunan dari Allah Swt. atas perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh-Nya, dan apabila dalam tahun yang akan ditinggalkannya itu ada perbuatan-perbuatan yang diridhai oleh Allah Swt yang kita kerjakan, maka mohonlah agar amal shaleh tersebut diterima oleh Allah Swt.

Doa Akhir Tahun

Bismillaahir-rahmaanir-rahiim

Wa shallallaahu ‘ala sayyidinaa Muhammadin wa ‘alaa aalihi wa shahbihii wa sallam.

Allaahumma maa ‘amiltu fi haadzihis-sanati mimmaa nahaitani ‘anhu falam atub minhu wa lam tardhahu wa lam tansahu wa halamta ‘alayya ba’da qudratika ‘alaa uquubati wa da’autani ilattaubati minhu ba’da jur’ati alaa ma’siyatika fa inni astaghfiruka fagfirlii wa maa ‘amiltu fiihaa mimma tardhaahu wa wa’adtani ‘alaihits-tsawaaba fas’alukallahumma yaa kariimu yaa dzal-jalaali wal ikram an tataqabbalahuu minni wa laa taqtha’ rajaai minka yaa karim, wa sallallaahu ‘alaa sayyidinaa Muhammadin Nabiyyil ummiyyi wa ‘alaa ‘aalihii wa sahbihii wa sallam
Artinya:
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
Semoga Allah melimpahkan rahmat dan keselamatan kepada junjungan kami Nabi Muhammad SAW,beserta para keluarga dan sahabatnya. Ya Allah, segala yang telah ku kerjakan selama tahun ini dari apa yang menjadi larangan-Mu, sedang kami belum bertaubat, padahal Engkau tidak melupakannya dan Engkau bersabar (dengan kasih sayang-Mu), yang sesungguhnya Engkau berkuasa memberikan siksa untuk saya, dan Engkau telah mengajak saya untuk bertaubat sesudah melakukan maksiat. Karena itu ya Allah, saya mohon ampunan-Mu dan berilah ampunan kepada saya dengan kemurahan-Mu.
Segala apa yang telah saya kerjakan, selama tahun ini, berupa amal perbuatan yang Engkau ridhai dan Engkau janjikan akan membalasnya dengan pahala, saya mohon kepada-Mu, wahai Dzat Yang Maha Pemurah, wahai Dzat Yang Mempunyai Kebesaran dan Kemuliaan, semoga berkenan menerima amal kami dan semoga Engkau tidak memutuskan harapan kami kepada-Mu, wahai Dzat Yang Maha Pemurah.
Dan semoga Allah memberikan rahmat dan kesejahteraan atas penghulu kami Muhammad, Nabi yang Ummi dan ke atas keluarga dan sahabatnya.
Doa Awal Tahun
Bacalah doa ini tiga kali saat kita memasuki tanggal 1 Muharam. Bisa dilakukan selepas maghrib atau pun sesudahnya. Dengan doa ini kita sebagai Mu’min memohon kepada Allah Swt. agar dalam memasuki tahun baru ini kita dapat meningkatkan amal kebajikan dan ketaqwaan.
Doa Awal Tahun
Bismillaahir-rahmaanir-rahiim
Wa shallallaahu ‘alaa sayyidinaa Muhammadin wa ‘alaa ‘aalihi wa shahbihii wa sallam.
Allaahumma antal-abadiyyul-qadiimul-awwalu, wa ‘alaa fadhlikal-‘azhimi wujuudikal-mu’awwali, wa haadza ‘aamun jadidun qad aqbala ilaina nas’alukal ‘ishmata fiihi minasy-syaithaani wa auliyaa’ihi wa junuudihi wal’auna ‘alaa haadzihin-nafsil-ammaarati bis-suu’i wal-isytighaala bimaa yuqarribuni
ilaika zulfa yaa dzal-jalaali wal-ikram yaa arhamar-raahimin, wa sallallaahu ‘alaa sayyidina Muhammadin nabiyyil ummiyyi wa ‘alaa ‘aalihi wa shahbihii wa sallam
Artinya:
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan keselamatan kepada junjungan kami Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabatnya.
Ya Allah Engkaulah Yang Abadi, Dahulu, lagi Awal. Dan hanya kepada anugerah-Mu yang Agung dan Kedermawanan-Mu tempat bergantung.
Dan ini tahun baru benar-benar telah datang. Kami memohon kepada-Mu perlindungan dalam tahun ini dari (godaan) setan, kekasih-kekasihnya dan bala tentaranya. Dan kami memohon pertolongan untuk mengalahkan hawa nafsu amarah yang mengajak pada kejahatan,agar kami sibuk melakukan amal yang dapat mendekatkan diri kami kepada-Mu wahai Dzat yang memiliki Keagungan dan Kemuliaan. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan keselamatan kepada junjungan kami Nabi Muhammad SAW, Nabi yang ummi dan ke atas para keluarga dan sahabatnya.

Soal UTS_Q ^_^

Sainstech

Fakultas Teknik UNISMA

Ujian Tengah Semester (UTS)

Tahun Ajaran 2011/2012

Mata Kuliah    : Komputer I

Dosen              : Dadan Irwan

Hari                 : Jumat, 18 Nopember 2011

Waktu             : Pukul 07.30 – 09.00

Sifat Ujian       : Terbuka tapi tidak kerja sama

Ketik identitas diri Anda berikut ini :

Nama               : Siti Khoiriyah

NPM               : 41182911110026

Jurusan            : FAI/Tarbiyah

Soal :

 1. Jelaskan manfaat Internet bagi dunia pendidikan, dan manfaat apa yang langsung Anda rasakan sebagai mahasiswa dengan adanya jaringan Internet!
 2. Sebutkan beberapa fungsi dari Internet secara umum!
 3. Jelaskan perbedaan mendasar antara email dan mailing list!, dan jelaskan menurut pendapat Anda manfaat Mailing list bagi mahasiswa.
 4. Jelaskan yang Anda ketahui mengenai Blog, manfaat apa yang Anda rasakan dengan adanya weblog ! Sebutkan dan jelaskan tahapan pembuatan weblog di WordPress !
 5. Jelaskan tentang E-learning, serta  sebutkan kelebihan dan kekurangan belajar melalui faslitas E-Learning !
 6. Ketik alamat blog yang Anda miliki!

Simpan jawaban Anda dengan nama File : NamaAnda_UTS_Kelaskuliah.

Misal : Dadanirwan_UTS_Tarbiyah

2 langkah mengirim Jawaban :

1. Jawaban dikirim ke email : dadanirwan@gmail.com dan tekkom.unisma@gmail.com

2. Jawaban dipublish di Blog masing-masing ( Dapat tambahan Nilai 20)

 

 

Jawabannya Adalah…. ^_^

 1. Manfaat Internet Bagi Pendidikan(a) meningkatkan pengetahuan,

  (b) berbagi sumber diantara rekan sejawat,

  (c) bekerjasama dengan pengajar di luar negeri,

  (d) kesempatan mempublikasikan informasi secara langsung,

  (e) mengatur komunikasi secara teratur,

  (f) berpartisipasi dalam forum-forum lokal maupun internasional.

 2. Manfaat Internet bagi umum
  1. Memudahkan setiap orang untuk berkomunikasi jarak jauh
  1. Mengirimkan paket data dalam waktu singkat dan cepat, tanpa harus mendatangi tempat yang dimaksudkan.
  2. Pencarian berita dan informasi
  3. Sebagai media pembelajaran secara Online
 3. Perbedaan antara E-mail dan Mailing List.Email itu adalah layanan di internet yang memungkinkan kita untuk berkirim surat secara elektronik lewat internet.

  Milist (mailing list) adalah layanan dimana kita mendaftarkan alamat email kita agar kita bisa berdiskusi dengan anggota yang lainnya lewat perantaraan email, bedakan antara milist dengan newsgroup, kalau d newsgroup, kita akan rutin mendapatkan email yang berisi berita, sedangkan di milist kita menerima email yang isinya topik-topik diskusi dari anggota milis yang lain.

  Manfaat bagi kami mahasiswa memudahkan interaksi antara sesama anggota yang terdapat di grup.

 4. Blog adalah sebuah catatan seseorang, curahan hati seseorang dan mungkin bahkan ide-ide atau bahan inspirasi seseorang, yang bias di share atau dibagikan dengan orang banyak.  Sebagai media Promosi.

  Tahapan membuat WordPress

  1.      Masuk ke http://www.wordpress.com

  2.      Sigh Up

  3.      Registrasi mengisi data yang menjadi persyaratan. Dan memiliki username

  4.      Gimme a Blogg

  5.      Klik next

  6.      Pilih nama Blog

  7.      Jika sudah selesai tutup windosnya buka email.

  8.      Konfirmasi email

 5. Elearning adalah pembelajaran jarak jauh (distance Learning) yang bermanfaat teknologi computer, jaringan computer atau internet. E-learning sering dipahami sebagai bentuk pembelajaran berbasis web yang diakses dari internet dijaringan local atau internet.Kelebihan E-Learning
 • Memberikan warna baru dalam proses pembelajaran fisika di kelas.
 • Kemampuan siswa untuk dapat belajar mandiri
 • Dapat melaksanakan pembelajaran tanpa tatap muka secara langsung
 • Dengan atau tanpa gurupun pembelajaran secara mandiri tetap bisa berlangsung

Kekurangan E-Learning

 • Memungkinkan adanya kecurangan plagiasi, dan pelanggaran hak cipta
 • Program-program dalam e-learning juga membutuhkan Personal Computer (PC) dengan spesifikasi yang cukup canggih agar program bisa berjalan dengan baik.

6. https://sitiekhoiriyah.wordpress.com

 

Pentingnya Berdoa

Hampir setiap umat Islam berdoa kepada Allah. Tapi apabila doa tidak dimakbulkan-NYA, adakah wajar kita berputus asa?

PERKATAAN doa banyak terdapat dalam al-Quran dalam pelbagai pengertian. Doa merupakan satu ibadah. Firman Allah : “Dan janganlah kamu berdoa kepada selain Allah, iaitu kepada sesuatu yang tidak dapat mendatangkan manfaat kepada engkau dan tidak kuasa pula mendatangkan mudarat kepada engkau”- surah Yunus: 106.
Doa bererti permohonan seorang hamba kepada Tuhannya. Allah menyuruh setiap orang berdoa kepadanya. Allah memberi janji bahawa Dia akan memperkenankan setiap doa.
Sama ada makbul doa itu diberi cepat atau lambat atau diberi di dunia atau di akhirat, manusia tidak akan tahu tentangnya. Doa yang makbul bergantung kepada setakat mana akrabnya seseorang itu kepada Allah. Semakin akrab seseorang kepada Allah, maka makin mudahlah doa hamba berkenaan diperkenankan.
Membina hubungan akrab inilah menjadi cabaran terbesar kepada seseorang kerana banyak disiplin dan rutin perlu diikuti.
Bak kata pepatah ‘hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih’ iaitu setiap azam dan kemahuan pasti ada jalan terbentang di hadapannya. Oleh itu, doa dan ikhtiar wajar dijadikan sumber kekuatan sama seperti fungsi roh dengan jasad pada diri manusia.
Ibnu Athaillah as-Sakandari mengingatkan kepada kita agar terus berdoa. Kenapa beliau berkata demikian? Kerana nafsu seringkali muncul ketika Allah menunda permintaan atau mengkabulkan doa kita.
Dalam keadaan demikian seringkali berputus asa dan merasa bahawa doanya tidak dikabulkan. Sikap putus asa itu disebabkan kerana kita rasa terlalu yakin akan dikabulkan tetapi hakikatnya adalah milik Allah.
Apakah setiap doa akan dikabulkan?
Pertanyaan ini akan terjawab apabila kita memahami apa yang disebut doa dan hakikatnya. Tidak harus berhenti daripada kesungguhan berdoa, dan tidak berpaling dari-Nya kerana lambat masa diperkenankan.

Juga jangan mengherdik sambil melontarkan kalimah-kalimah marah berupa bantahan ke atas rasa tidak puas hati. Tatkala Allah berfirman, pastilah ada harapan untuk mendapat hajat tersebut.

Dan Tuhan kamu berfirman: “Berdoalah kamu kepadaKu nescaya Aku perkenankan doa permohonan kamu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong takabur daripada beribadat dan berdoa kepadaKu, akan masuk neraka Jahanam dalam keadaan hina”- surah al-Mu’min: 60
Bersangka baik terhadap Allah adalah di antara prasyarat kepada kejayaan dalam berdoa. Memang kekecewaan akan terbuku di hati jika apa yang kita pohon belum lagi menjelma sedangkan masa terus beredar. Barangkali renungan ini dapat membantu meleraikan resah kita.
Firman Allah yang bermaksud: “Dan apabila hamba-hambaKu bertanya kepadamu mengenai Aku maka (beritahu kepada mereka): Sesungguhnya Aku sentiasa hampir (kepada mereka); Aku perkenankan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaKu. Maka hendaklah mereka menyahut seruanKu (dengan mematuhi perintahKu) dan hendaklah mereka beriman kepadaKu supaya mereka menjadi baik serta betul'” – surah al-Baqarah: 186.

Kaum terdahulu telah keluar daripada sengsara dan derita kerana doa mereka diperkenankan Allah. Firman Allah yang bermaksud: “Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang menderita apabila ia berdoa kepada-Nya, dan yang menghapuskan kesusahan, serta menjadikan kamu pengganti (umat-umat yang telah lalu) mendiami dan menguasai bumi? Adakah sebarang Tuhan yang lain bersama-sama Allah? Amat sedikit di antara kamu yang mengingati (nikmat Allah itu)” – surah an-Naml: 62.
Allah tidak akan menghampakan permohonan dan permintaan hamba-Nya lebih-lebih lagi yang beriman dan beramal soleh kerana Allah sangat dekat kepada setiap hamba-hamba-Nya. “Berdoalah kepada Tuhan kamu dengan merendah diri dan (dengan suara) perlahan. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang melampaui batas.” – surah al-A’raf:55.

Orang yang berputus asa akan berkata: “Allah tidak memakbulkan doa aku.” Tetapi ingat, Allah menjamin doa yang dimohon akan dikabulkan. Konsep doa yang dikabulkan juga harus difahami supaya kita faham benar bagaimana doa itu berfungsi.
Ada kalanya doa yang kita minta diberi ketika di dunia sementara yang lainnya tidak. Jika yang dimohon sesuai dengan kehendak-Nya, maka akan diberikannya segera, tetapi jika permohonannya tidak seiring dengan kehendak-Nya maka sebagai ganti, Dia akan memberikan sesuai dengan kehendak-Nya sebagai pilihan yang tepat.
Dalam hadis Rasulullah bersabda : “Tidak seorang pun pendoa, melainkan ia berada di antara salah satu dari tiga kelompok ini: Kadangkala ia dipercepat sesuai dengan permintaannya, atau ditunda (pengabulannya) demi pahalanya, atau ia dihindarkan daripada keburukan yang menimpanya.” – hadis riwayat Imam Ahmad dan Al-Hakim.

Salah

Ternyata aku salah…
Terlalu banyak hal yang bisa aku syukuri.
Memang kebahagiaan itu belum bisa aku raih, tapi aku sadar penyebab kebahagiaan itu ga datang adalah karena ulahku sendiri.

Iya… orang baik hanya untuk orang baik.
Sebelum mampu mencintai seseorang aku harus mampu mencintai diri sendiri dan belajar mencintai Allah.SWT melebihi apapun.
Bukan sebaliknya, mengingkarinya karena kecewa atas kesedihanku.
Ditanganku begitu banyak amanah yang hampir saja aku lalaikan akibat kesedihanku yang berlebihan.

Aku mencintaiMu….
Melebihi apapun, dan akan kujaga cinta ini selamanya…
Maafin kemalasan dan kesdihan ku yang berlebihan.
Kebahagiaan yang kau janjikan lebih indah dari apapun juga, itu yang kuyakini.
Aku berjalan, berlari dengan rindu untuk Mu seorang.
Dengan bayangan kasih dan sayang Mu.

Aku mencintaiMu dengan sepenuh hatiku.
Mohon ampuni kekhilafanku yang berjalan melawan kehendakMu.
Menkhianati hatiku sendiri.
Menyakiti keyakinanku.

Hello world!

Welcome to WordPress.com. After you read this, you should delete and write your own post, with a new title above. Or hit Add New on the left (of the admin dashboard) to start a fresh post.

Here are some suggestions for your first post.

 1. You can find new ideas for what to blog about by reading the Daily Post.
 2. Add PressThis to your browser. It creates a new blog post for you about any interesting  page you read on the web.
 3. Make some changes to this page, and then hit preview on the right. You can always preview any post or edit it before you share it to the world.